Estudis

Proves Lliures

Què són les proves lliures d’FP?

Les proves lliures són unes proves que permeten obtenir el títol de tècnic o de tècnic superior i que estan especialment dirigides als estudiants que no poden conciliar la vida laboral i familiar amb l’oferta formativa presencial o a distància. Les persones interessades es poden examinar d’un o més mòduls d’un cicle formatiu de grau mitjà o de grau superior de formació professional sempre que no superin les 660 hores per convocatòria, d’acord amb la durada assignada a cada mòdul pel currículum vigent del títol.
S’ha de fer una prova per a cada un dels mòduls professionals que integren un cicle formatiu, de conformitat amb el desplegament curricular de cada cicle.

Requisits per a la inscripció

Per participar a les proves per obtenir el títol de tècnic de formació professional, és necessari:

 1. Tenir divuit anys complerts o complir-los dins l’any natural en què es realitzen les proves.
 2. Estar en possessió dels requisits acadèmics o les acreditacions que permeten l’accés a la formació professional de grau mitjà del sistema educatiu en el moment de realitzar la primera prova.


Observacions:

Un alumne no pot estar matriculat el mateix any acadèmic a un mateix mòdul professional en diferents comunitats autònomes.

Durant un mateix curs acadèmic, una persona no es pot matricular a un mòdul professional que cursa en la modalitat presencial o a distància i, simultàniament, a la prova lliure.

Durant un mateix curs acadèmic, no es poden inscriure per fer proves lliures de mòduls professionals del mateix cicle a dos centres diferents.

Termini d'inscripció I LLISTES DE PERSONES ADMESES

Inscripció: del 2 al 10 de març de 2023

Podeu consultar les llistes definitives de persones admeses clicant –> aquí

Termini de realització de les proves lliures

Podeu consultar el calendari de les proves clicant –> aquí.

Pagament de taxes

Queden exemptes del pagament de la taxa:

  1. Les persones en situació legal de desocupació; les persones en situació de dependència en grau II o III i els membres de la seva unitat familiar; les persones amb un grau de discapacitat igual al 33 % o superior i els membres de la seva unitat familiar; els membres de les famílies en situació de vulnerabilitat econòmica especial; els membres de les famílies en risc social; les persones subjectes a mesures privatives de llibertat; els joves tutelats i extutelats en via d’emancipació, i els joves en situació d’acolliment familiar. Els subjectes passius de la taxa han d’acreditar documentalment, en el moment de la inscripció, que es troben en alguna d’aquestes situacions.
  2. Les persones que hagin estat víctimes d’actes terroristes, i també el cònjuge i els fills, sempre que acreditin documentalment la seva situació en el moment de la inscripció mitjançant la resolució administrativa corresponent. En el cas del cònjuge i els fills, també han d’adjuntar el llibre de família o una certificació oficial en què consti el matrimoni o la filiació, respectivament.
  3. Les víctimes de violència de gènere, així com els fills que en depenen, sempre que acreditin documentalment la seva situació en el moment de la inscripció mitjançant qualsevol dels documents que preveu la normativa vigent. En el cas dels fills dependents, també s’ha de presentar el llibre de família o un certificat oficial en què consti la filiació.
  4. Els membres de famílies nombroses, així com els membres de famílies monoparentals de categoria especial, sempre que demanin l’exempció al centre prestador del servei i acreditin documentalment la seva situació en el moment de la inscripció d’acord amb els documents que preveu la normativa vigent.

Tenen dret a una exempció del 50 % de la taxa els membres de famílies monoparentals de categoria general, sempre que la demanin al centre prestador del servei i acreditin documentalment la seva situació en el moment de la inscripció d’acord amb els documents que preveu la normativa vigent.

El document d’ingrés és el model 046; concepte P40.

orientació i informació

Models d’exàmens de les convocatòries anteriors

 • Podeu descarregar la prova d’HH –> clicant aquí
 • Podeu descarregar la prova de PSSP –> clicant aquí
 • Podeu descarregar la prova de TBI –> clicant aquí
 • Podeu descarregar la prova d’Atenció i suport psicosocial –> clicant aquí
 • Podeu descarregar la prova d’Atenció higiènica –> clicant aquí
 • Podeu descarregar al prova de Primers auxilis –> clicant aquí
 • Podeu descarregar la prova d’Organització de l’atenció a les persones en situació de dependència –> clicant aquí
 • Podeu descarregar la prova de Característiques i necessitats de les persones en sit. de dependència –> clicant aquí