Estudis

Accés universitat

PREPARACIÓ PROVES D ´ACCÉS A LA UNIVERSITAT

PER A MAJORS DE 25 ANYS
         Torn: horabaixa

PER A MAJORS DE 45 ANYS
        Torn: horabaixa

 

Preparació per a les proves que la UIB es convoca anualment perquè les persones majors de 25 i 45 anys que no han cursat batxillerat puguin accedir als estudis universitaris.

Es preparen els quatre exercicis de la part comuna: comentari de text, català, castellà, anglès i les dues assignatures de la part específica en funció de la carrera a la qual es vol accedir.

Les persones majors de 45 anys només s’han d’examinar de comentari de text, català i castellà.

La durada serà d’ocutubre fins al dia de realització de les proves.