Estudis

SERVEIS SOCIOCULTURALS I A LA COMUNITAT

ATENCIÓ A PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPEDÈNCIA

wheelchair-g5fb00605d_1920

Cicle formatiu grau mitjà

TORN:   Matí (de 8 a 14h)

SA QUINTANA, SINEU

Títol que s’obté

Tècnic en Atenció a persones en situació de dependència

Àmbit professional i de treball

La tasca professional del tècnic en atenció a persones en situació de dependència es pot dur a terme en diversos àmbits, com poden ser: l’àmbit domiciliari, l’àmbit educatiu i l’àmbit institucional. Independentment de l’àmbit d’actuació, l’objectiu que es persegueix és el benestar màxim de la persona atesa, i per assolir aquest objectiu tan ambiciós cal cobrir les necessitats bàsiques de la persona usuària. Per això és necessari conèixer quines són aquestes necessitats i valorar en quin grau s’han de cobrir per tal de poder actuar.

Sortides professionals

• Cuidador o cuidadora de persones en situació de dependència en diferents institucions i/o domicilis.
• Assistent d’atenció domiciliària.
• Treballador o treballadora familiar.
• Auxiliar d’educació especial.
• Teleoperador/a de teleassistència

Mòduls

Durada total: 2000h repartides en 2 cursos acadèmics.

MÒDUL

HORES

 

PRIMER CURS

Organització de l’atenció a les

persones en situació de
dependència   

100

 

Característiques i necessitats de les

persones en situació de dependència (Mòdul
de suport
)

130

 

Atenció i suport psicosocial 

230

 

Suport domiciliari

230

 

Atenció higiènica  

100

 

Primers auxilis (Mòdul de suport)

70

 

IPO I

90

 

SEGON CURS

 

Destreses socials 

145

 

Suport a la comunicació  

100

 

Atenció sanitària 

205

 

Teleassistència

130

 

Empresa i iniciativa emprenedora  

60

 

Accés a altres estudis

L’alumnat que hagi superat íntegrament un cicle formatiu de grau mitjà pot accedir a qualsevol cicle formatiu de grau superior.

Els cicles formatius de grau mitjà són ensenyaments cofinançats pel Fons Social Europeu (FSE) en el marc de l’eix prioritari 3 (invertir en educació, formació i formació professional per a l’adquisició de competències i l’aprenentatge permanent) del Programa Operatiu de les Illes Balears 2014-2020.

Clicant sobre l’enllaç següent accediu a la informació per a la justificació econòmica dels ajuts de l’FSE

Enllaç: Ajudes FSE 2014-2020 d’educació a les Illes Balears