Estudis

ESPA

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA PER A PERSONES ADULTES

Torn: horabaixa

 

L’educació secundària per a persones adultes que condueix a l’obtenció del títol de graduat en educació secundària obligatòria té com a finalitat aconseguir que les persones més grans de divuit anys adquireixin els elements bàsics de la cultura per actualitzar, completar o ampliar la seva formació bàsica per poder incorporar-se a estudis posteriors i inserir-se en el món laboral.

L’educació secundària per a persones adultes està dirigida a persones més grans de divuit anys o a persones que compleixin aquesta edat en l’any natural en què es matriculen per cursar aquests estudis.

Excepcionalment poden cursar aquests estudis les persones més grans de setze anys que es trobin en un dels supòsits següents:

  1. Disposar d’un contracte laboral amb un horari de feina que no els permeti anar als centres educatius en règim ordinari.
  2. Ser esportistes d’alt rendiment o d’alt nivell.
  3. Estar complint una mesura de justícia juvenil privativa de llibertat que consta d’un període de residència en un centre socioeducatiu en règim d’internament i un període en règim de llibertat vigilada.
  4. Ser alumna o alumne estranger menor no acompanyat (MENA).
  5. No haver estat escolaritzat al sistema educatiu espanyol.

La metodologia és flexible i oberta, basada en l’autoaprenentatge, de manera que respon a les capacitats, als interessos, a les necessitats i a la disponibilitat horària de les persones adultes.

Aquets ensenyaments han d’afavorir la flexibilitat en l’adquisició dels aprenentatges, facilitar la mobilitat i permetre la conciliació amb altres responsabilitats i activitats.

Els ensenyaments de l’educació per a persones adultes  s’organitzen de forma modular en tres àmbits: àmbit de comunicació, àmbit cientificotecnològic i àmbit social.

L’organització d’aquests ensenyaments permet que es puguin realitzar en dos cursos acadèmics.