Informació d’interès proves lliures d’ESO

La finalitat d’aquestes proves és facilitar a les persones adultes l’obtenció del graduat en educació secundària. Estan dirigides a persones majors de devuit anys o a persones que compleixin aquesta edat l’any de la prova.

Aquests exàmens s’emmarquen dins un seguit de mesures dirigides a promoure accions formatives que facilitin l’aprenentatge durant tota la vida, amb la finalitat de permetre l’accés als diversos nivells del sistema educatiu i al món laboral, així com afavorir la participació en la vida social, cultural i econòmica.

Requisits

Per poder participar en aquestes proves s’han de tenir 18 anys o s’han de complir l’any de la realització de la prova.
Les persones que s’inscriguin per fer la prova no han d’estar matriculades en ensenyaments que condueixin a la titulació de graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO).

Organització de la prova

La prova s’organitza al voltant dels tres àmbits de coneixement de l’educació secundària de persones adultes (ESPA): comunicació, cientificotecnològic i social. L’àmbit de comunicació inclou les matèries de català, castellà i anglès i el científicotecnològic les matemàtiques i naturals. Les persones inscrites s’han d’examinar de tres proves específiques, una per a cada un d’aquests àmbits.

Cas de superar la prova escrita de l’àmbit de comunicació, s’ha de realitzar una prova oral de català i castellà.

Els àmbits, un cop aprovats, no s’han de tornar realitzar en posteriors convocatòries.

Podeu trobar més informació sobre les proves lliures i models d’exàmens aquí.