Informació d’interès UIB

PROVES D’ACCÉS A LA UIB

PROVA D’ACCÉS PER A MAJORS DE 25 ANYS

REQUISITS

 • Tenir 25 anys o complir-los abans de l’1 d’octubre de l’any de la prova.
 • Queden exclosos de poder fer la prova: Les persones que compleixin qualsevol requisit general d’accés (titulació universitària oficial, titulació de tècnic superior de formació professional, d’arts plàstiques i disseny o de tècnic esportiu superior, i les que tinguin superada la prova d’accés a la Universitat).

CONVOCATÒRIA

Convocatòria i repetició de la prova

Les proves d’accés es convoquen una vegada a l’any. Cada candidat disposa d’un nombre il·limitat de convocatòries per superar-les.

Convocatòries per millorar la qualificació

La persona interessada podrà optar per presentar-se només a la fase general, només a la fase específica o bé a la prova completa, tot formalitzant-ne una nova preinscripció.

En qualsevol dels casos, ha de realitzar tots els exercicis establerts en la fase corresponent.

S’ha de tenir en consideració la qualificació obtinguda en la nova convocatòria, sempre que aquesta sigui superior a l’anterior.

Convocatòries per canvi d’opció/branca

Les persones que hagin superat la prova d’accés per a una de les opcions previstes de la fase específica i que vulguin optar a una altra branca de coneixement poden presentar-se en convocatòries successives només a la fase específica o bé a la prova completa, tot formalitzant-ne una nova preinscripció. En qualsevol dels casos, han de realitzar tots els exercicis establerts en la fase corresponent.

MATRÍCULA

Formalització de la matrícula

 • Servei d’Alumnes, Son Lledó, campus universitari, carretera de Valldemossa, km 7,5 Palma.
 • Seu universitària a Menorca (c/ de Santa Rita, 11. Alaior. Tel.: 971 37 90 02)
 • Seu universitària a Eivissa – Formentera (c/ Bes, 9. Eivissa. Tel.: 971 39 80 20)

Documentació que cal presentar

 • Full de matrícula.
 • Original i fotocòpia del DNI o NIE (persones de nacionalitat estrangera) i si no en tenen, el passaport.
 • Original i fotocòpia del títol de família nombrosa vigent, si escau.

ESTRUCTURA DE LA PROVA

(Estan subratllades les matèries que s’imparteixen al nostre centre)

Part comuna

La prova comprèn quatre exercicis referits als àmbits següents:

 • Comentari de text
 • Llengua catalana
 • Llengua castellana
 • Llengua estrangera (es pot elegir entre anglès, francès, alemany, italià i portuguès)

Part específica

Consta de dos exercicis (matèria obligatòria i matèria optativa) i s’estructura en cinc opcions, vinculades amb cada una de les cinc branques de coneixement a les quals s’adscriuen els ensenyaments universitaris de grau.

En funció de l’opció triada el candidat tindrà preferència per a l’admissió als estudis universitaris vinculats a la branca de coneixement.

Opcions

Assignatures obligatòries

Optatives

(per triar-ne una)

Opció A:

Arts i Humanitats

Literatura

Filosofia

Història

Historia de l’Art

Opció B:

Ciències

Matemàtiques

Biologia

Física

Química

Opció C:

Ciències de la salut

Biologia

Física

Matemàtiques

Química

Opció D:

Ciències socials i jurídiques

Història

Geografia

Economia

Literatura

Matemàtiques

Opció E:

Enginyeria i arquitectura

Matemàtiques

Dibuix Tècnic

Economia

Física

Combinacions de matèries

A

B

C

D

E

Literatura – Història

x

x

Matemàtiques – Biologia

x

x

QUALIFICACIÓ

Qualificació de la prova

Cada un dels exercicis es valorarà de 0 a 10 punts.

Qualificació de la fase general

Mitjana aritmètica dels exercicis que la componen.

Qualificació de la fase específica

Mitjana aritmètica dels exercicis que la componen.

Qualificació final de la prova

Mitjana aritmètica de la fase general i de la fase específica sempre i quan la qualificació de cada una de les fases sigui igual o superior a 4 punts.

Per ser declarat apte és necessari obtenir una qualificació final igual o superior a 5 punts.

Podeu consultar als següents enllaços els temaris i models d’exàmens.

NORMES GENERALS PER A LA REALITZACIÓ DE LA PROVA

No es permet utilitzar durant les proves cap tipus d’informació (apunts, llibres, etc.) ni telèfons mòbils o altres aparells electrònics no autoritzats.

Cal mantenir al llarg del desenvolupament dels exàmens un silenci absolut i una adequada correcció personal. El tribunal té la capacitat legal per expulsar de l’aula els candidats que incompleixin les normes elementals d’ètica o d’ordre propis d’un examen i per anul·lar-los les proves.

Els exàmens són anònims i no poden tenir cap marca d’identificació personal. Es lliura a cada estudiant un joc d’etiquetes amb codi de barres que l’identifica i que permet l’anonimat en la correcció. El candidat ha d’enganxar amb cura dues etiquetes en els requadres corresponents de cada un dels quaderns d’examen: l’una en la cara anterior i l’altra en la cara posterior.

Per a la realització de cada prova només es lliurarà a cada candidat un sol quadern d’examen. Els quaderns d’exàmens s’han de lliurar etiquetats encara que s’hagin deixat en blanc (el no lliurament d’aquests comporta l’anul·lació del conjunt de les proves).

Els estudiants han de portar sempre el seu DNI, NIE o passaport per tal d’identificar-se en qualsevol moment de les proves.

LLENGÜES PER A LA REALITZACIÓ DELS EXERCICIS

Els enunciats dels exercicis corresponents a llengua castellana, llengua catalana i llengua estrangera es presentaran exclusivament en la llengua a què corresponen, i s’han de respondre necessàriament en la mateixa llengua en què estan escrits els enunciats.

Pel que fa als enunciats de la resta dels exercicis, aquests es poden presentar escrits exclusivament en llengua catalana, tot i que se n’ha de preparar una versió traduïda al castellà per a les persones declarades exemptes de realitzar l’exercici de llengua catalana.

Per respondre els exercicis es pot utilitzar indistintament i per lliure elecció qualsevol de les dues llengües cooficials de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, tret en els exercicis de llengua castellana, llengua catalana i llengua estrangera.

PERSONES AMB DISCAPACITAT O NECESSITATS ESPECIALS

Per a les persones que justifiquin degudament que presenten alguna discapacitat, la Comissió Organitzadora de les Proves d’Accés de la Universitat de les Illes Balears amb la col·laboració de l’Oficina Universitària de Suport a Persones amb Necessitats Especials de la Universitat de les Illes Balears, establirà les mesures oportunes perquè aquestes persones puguin realitzar els exercicis de la prova d’accés en les condicions adequades a la seva situació.

S’han de presentar en el moment de la inscripció adreçats a la Comissió Organitzadora, els informes corresponents del Centre Base de la Direcció General d’Atenció a la Dependència de la Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració o òrgan competent d’acord amb el Reial decret 1414/2006, d’1 de desembre.

Així mateix la Comissió Organitzadora establirà les mesures necessàries per atendre les situacions d’incapacitat sobrevinguda de les persones inscrites a la prova d’accés, les quals han de notificar el seu cas, al més aviat possible, al Secretariat Tècnic d’Accés a la Universitat.

ADMISSIÓ ALS ESTUDIS UNIVERSITARIS OFICIALS DE GRAU

S’ha de consultar la informació sobre preinscripció universitària i matrícula. No obstant això, s’ha de tenir en compte que, per a aquells estudis que tenen numerus clausus, l’adjudicació de places es fa reservant un nombre de places d’un 5 per cent de les disponibles entre els candidats aptes i prioritzant l’opció i la qualificació final obtinguda.

 

PROVA D’ACCÉS PER A MAJORS DE 45 ANYS

Té com a objectiu apreciar la maduresa i idoneïtat dels candidats per seguir amb èxit estudis universitaris, així com la seva capacitat de raonament i d’expressió escrita.

La prova comprèn tres exercicis referits als àmbits següents:

 • Comentari de text
 • Llengua catalana
 • Llengua castellana

Cada un dels exercicis de la prova s’ha de valorar de 0 a 10 punts i s’ha d’obtenir una puntuació mínima de 4 punts en cada exercici. La qualificació final ha de ser la mitjana aritmètica dels tres exercicis.

Una vegada superada la prova d’accés, la persona interessada ha de realitzar una entrevista personal com a condició necessària per a l’admissió en els ensenyaments de la seva elecció, d’acord amb les disposicions que estableixi la Universitat de les Illes Balears.

Aquesta entrevista valora el grau de maduresa i idoneïtat respecte als estudis universitaris a què l’aspirant vol accedir, i determina si el candidat posseeix uns coneixements mínims que li possibilitin seguir amb èxit els estudis.