Informació d’interès idiomes

Aquests cursos tenen una durada anual.

Anglès 1 o inicial

L’objectiu del curs és iniciar l’alumne en la llengua anglesa.

El curs Anglès 1 o inicial és equivalent al nivell A1 del Marc comú de referència per a les llengües del Consell d’Europa. En aquest curs, l’alumne treballarà, a través d’una metodologia interactiva i comunicativa, les quatre destreses lingüístiques (parlar, escoltar, llegir i escriure), a més del coneixement de la gramàtica i el vocabulari d’acord amb aquest nivell.

L’alumne podrà comprendre i utilitzar expressions quotidianes i familiars i frases molt senzilles encaminades a satisfer les primeres necessitats. Així també desenvoluparà estratègies comunicatives en diferents àrees de comunicació, especialment de l’entorn immediat i familiar que facilitin l’ús de l’idioma en activitats professionals, culturals o d’interès personal.

Anglès 2 o bàsic

El curs Anglès 2 o bàsic és equivalent al nivell A2 del Marc comú de referència per a les llengües del Consell d’Europa. En aquest curs, l’alumne treballarà, a través d’una metodologia interactiva i comunicativa, les quatre destreses lingüístiques (parlar, escoltar, llegir i escriure), a més del coneixement de la gramàtica i el vocabulari d’acord amb aquest nivell.

Els objectius del curs són consolidar i ampliar coneixements previs de llengua anglesa i promoure l’ús efectiu de l’idioma com a vehicle de comunicació general en situacions senzilles i habituals, formals i informals. Així també desenvoluparà estratègies comunicatives en diferents àrees de comunicació, especialment de l’entorn immediat i familiar i estratègies que facilitin l’ús de l’idioma en activitats professionals, culturals o d’interès personal.

Alemany 1 o inicial

L’objectiu del curs és iniciar l’alumne en la llengua alemanya.

El curs Alemany 1 o inicial és equivalent al nivell A1 del Marc comú de referència per a les llengües del Consell d’Europa. En aquest curs, l’alumne treballarà, a través d’una metodologia interactiva i comunicativa, les quatre destreses lingüístiques (parlar, escoltar, llegir i escriure), a més del coneixement de la gramàtica i el vocabulari d’acord amb aquest nivell.

L’alumne podrà comprendre i utilitzar expressions quotidianes i familiars i frases molt senzilles encaminades a satisfer les primeres necessitats. Així també desenvoluparà estratègies comunicatives en diferents àrees de comunicació, especialment de l’entorn immediat i familiar que facilitin l’ús de l’idioma en activitats professionals, culturals o d’interès personal.