Informació d’interès

CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ DE

CURES AUXILIARS D’INFERMERIA

 

COMPETÈNCIA GENERAL

És competència general d’aquest tècnic proporcionar cures auxiliars al pacient/client i actuar sobre les condicions sanitàries del seu entorn com a membre d’un equip d’infermeria en els centres sanitaris d’atenció primària i especialitzada, sota la supervisió corresponent.

ACCÉS A CFGM DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

Es pot accedir a places de cicles formatius de grau mitjà per diferents vies:

a) Accés via ESO

El requisit que permet l’accés per aquesta via és el títol de graduat en educació secundària obligatòria o un títol equivalent a efectes d’admissió.

b) Accés via mòduls obligatoris PQPI

Poden accedir-hi les persones que hagin superat els mòduls obligatoris d’un programa de qualificació professional inicial.

c) Accés per altres vies

Les places reservades per a l’accés per altres vies es poden sol·licitar per les persones que han superat el curs de formació específic per a l’accés a cicles formatius de grau mitjà, han superat la prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà o grau superior, així com també, han superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

RELACIÓ DELS MÒDULS PROFESSIONALS

Mòdul professional

H. set.

H. totals

Mòdul 1: Operacions administratives i documentació sanitària.

2

65

Mòdul 2: Tècniques bàsiques d’infermeria

11

435

Mòdul 3: Higiene del medi hospitalari i neteja de material

5

155

Mòdul 4: Promoció de la salut i suport psicològic al pacient

4

130

Mòdul 5: Tècniques d’ajuda odontològica/estomatològica

4

130

Mòdul 6: Relacions en el equip de treball

2

65

Mòdul 7: Formació i orientació laboral

2

65

Mòdul 8: Formació en centres de treball (FCT)

35

440

Total d’hores: 1400

Observacions: Les classes es realitzen en horari de matins i la durada del cicle implica un curs sencer al centre educatiu i un trimestre pel desenvolupament de les pràctiques en centres hospitalaris.

FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL

L’alumne, una vegada finalitzat el curs, realitzarà les pràctiques durant els mesos de setembre a desembre, a diferents centres sanitaris públics i privats. L’horari de pràctiques ha de coincidir amb l’horari laboral del centre de treball.

COMPETÈNCIES PROFESSIONALS

Aquelles persones que estiguin en possessió del títol de tècnic en cures auxiliars d’infermeria estaran capacitades per executar els plans d’actuació establerts per a la organització i gestió d’unitats de consulta, prestació de serveis i educació sanitària.

SORTIDES PROFESSIONALS

  • Auxiliar de clínica en hospitals, residències d’ancians, clíniques dentals (públics i privats).
  • Auxiliar d’atenció primària en centres de salut.
  • Cures d’infermeria a domicili.
  • Auxiliar geriàtric.
  • Auxiliar bucodental.
  • Auxiliar de salut mental en hospitals psiquiàtrics, en residències per a disminuïts físics i psíquics, etc.

ACCÉS A ALTRES ESTUDIS

Els alumnes que hagin superat íntegrament un cicle formatiu de grau mitjà podran accedir a qualsevol modalitat de batxillerat.

Més informació a la pàgina web de la Direcció General de Formació Professional:
http://dgfpap.caib.es/www/sac/web%20ensenyaments_centres/paginesweb/families.ca.htm