Informació d’interès

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA PER A PERSONES ADULTES (ESPA)

FINALITAT

L’educació per a persones adultes que condueix a l’obtenció del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) té com a finalitat aconseguir que les persones majors de divuit anys adquireixin els elements bàsics de la cultura per actualitzar, completar o ampliar la seva formació bàsica; que consolidin destreses que afavoreixin l’aprenentatge autònom i possibilitin la seva formació contínua al llarg de la vida; que participin activament en el disseny del propi procés formatiu; que es preparin per poder incorporar-se a estudis posteriors i inserir-se en el món laboral; i que es desenvolupi la seva capacitat de participació en la vida social, cultural, política i econòmica.

PERSONES DESTINATÀRIES

Persones majors de divuit anys o persones que compleixin aquesta edat dins l’any natural en què es matriculen per cursar aquests estudis. Excepcionalment poden cursar aquestes estudis les persones majors de setze anys que es trobin en un del següents supòsits:

a) Disposar d’un contracte laboral amb un horari que no els permeti anar als centres educatius en règim ordinari.

b) Ser esportistes d’alt rendiment.

c) Estar internats en un centre específic per a menors complint mesures judicials, quan les mesures judicials així ho estableixin.

L’alumnat menor d’edat i major de setze anys que es trobi en alguna de les situacions indicades ha d’aportar la documentació que ho acredita en el moment d’inscriure’s per accedir als ensenyaments de formació per a persones adultes que condueixen al títol de graduat en educació secundària.

DURADA I ESTRUCTURA DELS CURSOS

  • Els cursos tenen una durada quadrimestral. El primer quadrimestre comença el mes d’octubre i acaba el de mes de gener. El segon quadrimestre va de febrer a juny.
  • Les matèries es distribueixen en 20 sessions setmanals de 55 minuts cada una que s’imparteixen de dilluns a dijous en la franja horària que va de les 16 hores a les 21 hores.
  • Cada curs està integrat per sis matèries o mòduls agrupats en àmbits de la següent manera:

a)      Àmbit de comunicació: Català, Castellà i Anglès.

b)      Àmbit cientificotecnològic: Matemàtiques i Ciències Naturals.

c)      Àmbit Social: Ciències Socials.

CONVALIDACIONS

En el cas que la persona interessada tengui matèries superades de l’ESO, se li convalidaran els mòduls d’ESPA que es corresponguin amb les matèries superades.

CERTIFICACIÓ

Un cop superades totes les matèries dels quatre cursos s’obté el títol d’ESO.